Algemene voorwaarden

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Retour: de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

2. De verkoper

Maatschappelijke zetel: Bizou bvba, Werchtersesteenweg 5, 3150 Haacht, België. Ingeschreven in Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0630.741.708. 

 

3. Toepassingsgebied

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

 

4. Prijzen en betalen

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het aangeboden product. Deze bevat steeds de prijs en de eventueel aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.

Bij Bizou heeft u de mogelijkheid om te betalen via: een overschrijving vooraf, Maestro (Bancontact), Visa, Visa Electron, Mastercard, iDeal, Belfius, KBC, Giropay, ING Homepay, Klarna, Paypal. 

Niet betaalde bestellingen worden na 2 (twee) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper.

Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur.

 

5. Verzending en afhaling

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven door de consument en de betaling aan de verkoper werd vereffend door de consument. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij DPD zijn wij niet aansprakelijk.

In geval van een pre-order zal de bestelling pas verzonden worden van zodra deze compleet is, eerder beschikbare producten zullen niet apart verzonden worden. 

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

Bizou kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Heb je je pakket 7 dagen na verzending nog steeds niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Afhaling in een geselecteerde winkel:
Je koopt je artikel online via de webshop en haalt het na betaling af in onze winkel te Haacht of Nieuwpoort. Zoals bij alle andere aankopen ontvang je ook hier een bevestigingsmail van.

Indien het artikel niet voorradig is in de geselecteerde winkel, zal dit vanaf de dag van de betaling binnen de 5 (vijf) tot 7 (zeven) werkdagen beschikbaar zijn op de juiste locatie.

 

6. Bedenktijd en retourneervoorwaarden / Ruilen

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. 

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de verkoper hiervan op de hoogte brengen via mail ([email protected]) en de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele gesloten verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar:
Bizou
Werchtersesteenweg 5
3150 Haacht
België

De goederen moeten binnen de 14 dagen terug in ons bezit zijn.

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. 

Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven en geopende verpakkingen worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht. 

Wegens hygiënische redenen kunnen mondmaskers, oorbellen en lipsticks niet worden teruggenomen of geruild.

De retourzending wordt door Bizou gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. U kan binnen de 2 (twee) weken een terugbetaling op uw rekening verwachten.

  • Retourneer je de volledige bestelling, dan wordt deze ook volledig terugbetaald.
  • Retourneer je een deel van je bestelling, dan wordt enkel dit deel terugbetaald en geen verzendkosten.
  • Heb je je bedacht en weiger je de bestelling bij levering, dan worden de gemaakte retourkosten afgetrokken van de terugbetaling. 
  • Komt jouw pakket bij ons retour omdat je het niet op tijd bij een afhaalpunt bent gaan afhalen (7 dagen beschikbaar voor afhaling, je ontvangt hier ook meerdere emails van) dan betalen we de bestelling terug exclusief de gemaakte verzendkosten (heen en terugzending). 

Je ontvangt meerdere notificaties dat je pakket onderweg is voor levering en/of bij een afhaalpunt geleverd werd en het pakket hier 7 dagen beschikbaar is voor afhaling. Je werd dan ook voldoende geïnformeerd en draagt de verantwoordelijkheid om het pakket tijdig af te halen. Indien dit niet gebeurd, worden er naast verzendkosten ook retourkosten gemaakt.

 

7. Garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument. 

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.     

 

8. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen,  werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

9. Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 3 (drie) dagen na ontvangst van de goederen.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

 

10. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze zaak/vennootschap zijn bevoegd in geval van een geschil.

 

Laatste nazicht en aanpassingen 1 januari 2024.